Hebreeuwse letters – aleph

Aleph. De eerste Hebreeuwse letter. De betekenis van het Hebreeuwse woord aleph is: “Hoofd van de stier”. Het woord aleph wordt ook vertaald met “duizend” of “koploper”, “voortrekker”, “vorst”, “overste”, “leidsman”, “nok”. Omdat de aleph de eerste letter van het Hebreeuwse Woord

Lees meer

Hebreeuwse letters – Inleiding

Hebreeuwse letters. Het is helemaal niet noodzakelijk om iets van het Hebreeuws te weten om de Bijbel te kunnen verstaan. De Bijbel spreekt in de eerste en allerbelangrijkste plaats over Gods Plan. Hij voert dat plan uit door en in de HEERE

Lees meer

Verzoendeksel en Voorhangsel

Gezien vanuit de Tabernakel: Zullen wij er (zeer beknopt) bij stilstaan dat heel de Tabernakel (en in het bijzonder het Voorhangsel en het Verzoendeksel) op profetische, typologische en illustratieve wijze spreken over de heerlijkheid, de positie, het werk en de dienstbaarheid van

Lees meer

7 op een rijtje

Even een blik op brief aan de Efeziërs: De Essentie van de brief is: De eer, de lof en de dankzegging aan de God en Vader van onze HEERE Jezus Christus. (Efeze 1:3) Want: Wij hebben van onze God en Vader en van de

Lees meer

Alle 13 goed

U weet dat verbinding, verbintenis en verbondenheid, van doen hebben met gemeenschap, en met éénwording of met één-zijn, op grond van liefde en liefhebben. En u weet ook dat al deze begrippen min of meer synoniem zijn aan elkaar.

Lees meer

De naam Sarah

Voor een pasgeboren kindje, dat de naam Sarah meekreeg, schreef Ad een korte studie. Hij vertelt daarin van Gods beloften aan Abram en Saraï, het wachten daarop, de vervulling ervan en de betekenisvolle naamsverandering in Abraham en Sarah. 

Lees meer

Mozes: machtig type van Christus

Want: Beiden zijn een uitdrukkig van het “Woord Gods” ; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar… Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen; Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen; Beiden wisten dat de

Lees meer

Het gouden kalf

1 Korinthe 10 : 11 En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. We zijn geneigd om alle Bijbelse geschiedenissen op voorhand te bestempelen, als zijnde

Lees meer

Een vrijwillig offer

I Kronieken 28 en 29 U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamentische Waarheid vinden. Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn Zoon. Door Salomo, de Vredevorst. En bij de bouw

Lees meer

De ware Wijnstok

Johannes 15 : 1-17 Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman Ik Ben verwijzend naar Exodus 3 : 13 e.v. Ik Ben het Levende Woord (Johannes 1) Ik Ben het Lam Gods (Johannes 2) Ik Ben de Zoon

Lees meer

De voetwassing

Johannes 13 tot en met Johannes 17 is één lange redevoering van de HEERE Jezus Christus. En hoewel de HEERE Jezus daarna naar Gethsémané gaat (Johannes 18 : 1 e.v.), waar Hij gevangen genomen wordt en de volgende dag gekruisigd zal worden,

Lees meer

De onrechtvaardige rentmeester

Lukas 16 : 1-13 In de Galaten brief wordt ons met grote nadruk gewezen op het feit, dat wij niet meer leven onder de wet, in de bedeling der wet, en onder de slavernij van het Oude Verbond. Wij leven onder de

Lees meer