Manna, het Brood des Levens

Een kleine studie over het Manna, het voedsel dat in de woestijn de voeding was voor het uit Egypte verloste volk van God. Manna is de uitbeelding van het Brood dat uit de hemel nederdaalt, het Woord des Levens van God, de HEERE Jezus Christus.

Exodus 16:4-5

Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden Brood uit de Hemel regenen; En het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn Onderwijzing ga, of niet. En het zal geschieden op de 6e dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen.

Exodus 16:12-14

Ik heb de murmureringen der zonen Israëls gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; En gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben. En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan de morgen lag (a.h.w. Geestelijk Voedsel), gelijk de dauw (= ha tal = 30.9.5) rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, ziet over de woestijn was één klein rond ding (rond wijst naar eeuwigheid), klein als de rijm (= 200.80.20 = kaphar = bedekking, verzoening), op de aarde.

Exodus 16:15-17

Toen het de zonen Israëls zagen, zo zeiden zij, de één tot den ander: Het is Man = 50.40!
Manna = 50.40 = dit brood daalde af in de 40 (deze stoffelijke wereld van verzoeking) en zal ons door geloof leiden en brengen naar in de 50 (de nieuwe schepping).

Want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het Brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft. Dit is het Woord, dat de HEERE (aan)geboden heeft, verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, één gomer (= 200.40.8 = 1/10 efa. 1/10 Wijst naar het Woord Gods) voor één hoofd naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn. En de zonen Israëls deden alzo, en verzamelden, de één veel en de ander weinig.

Exodus 16:18 e.v.

Doch als zij het met de gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en dien, die weinig verzameld had, ontbrak niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen. En het huis Israëls noemde deszelfs naam Man; En het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken.

Numeri 11:7

Het Man nu was als korianderzaad, en zijn verf was als de verf van de Bedolah.

Johannes 6:31-58

De HEERE Jezus zegt dat Hij het Ware Manna is dat uit de Hemel is nedergedaald.
Hij is het Woord van God en als het Brood des Levens is Hij geboren in Bethlehem (= het Broodhuis).

Als reactie op de vraag van het volk Israël Wie of Wat Manna eigenlijk is, zegt Mozes over het Manna:

 • Het is uit de Hemel nedergedaald (= vlees geworden)
 • Het is Geestelijk Voedsel en is op aarde nedergedaald. Het is gelijk de dauw op de aarde
 • De dauw = ha tal = 30.9.5 = 44
 • Het is klein en rond = in de ogen van de wereld is het nietig
 • Rond als de rijm = 200.80.20 = kaphar = bedekking; verzoening
 • Het is het Brood ofwel het Woord des Levens en zal in het hart van elke gelovige in Christus nederdalen

Exodus 16:31; Numeri 11:7: Manna is gelijk zaad:

 • = 70.200.7.20 = ke zerah = gelijk zaad
 • = onvergankelijk en eeuwig blijvend Woord van God = het Zaad der wedergeboorte
 • )))(1 Petrus 1:23; Jacobus 1:18)
 • = het beloofde Zaad van Abraham is Christus en de Gemeente (Galaten 3:16 en 29)

Numeri 11:7

En wat doet dit Manna = het Woord Gods, als Korianderzaad, in het leven van u en mij? Koriander is het woord 4.3 = gad en betekent hoop, toekomstverwachting.
Ook wordt het vertaald met gelukzalig; voorspoedig zijn; bijeen vergaderen.

Dit Korianderzaad, Gods Woord, geeft ons hoop en toekomstverwachting. Het doet ons tot één samenvergaderen, in de HEERE Christus.
Dit Korianderzaad, Gods Woord, doet ons voorspoedig zijn in de HEERE Christus.

Gelijk verf = 50.10.70 = ajin = oog; bron; het Woord belooft eeuwig Leven; Het geeft kleur.
Er staat 2 x het woord “verf” en dus staat er 2 x het woord “oog”.
Het doet ons “zien”, wie wij van nature in Adam waren;
Het doet ons “zien”, wie wij door geloof in Christus geworden zijn.
Maar het doet ons in bijzonderheid zien Wie de Christus is!
Het kleurt ons de dingen, zoals ze in werkelijkheid zijn.
Christus is de veelkleurige Wijsheid Gods.

Bedolah = 5.30.4.2 = verscheidenheid; verschillen; verdelingen; aspecten
Het Woord van God, geeft ons inzicht en onderscheidingsvermogen.

Hebreeën 4:12; Hebreeën 5:13 en 14

Het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is de oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

2 Timotheüs 3:16 en 17

Gehéél het Woord van God; ál het Brood des Levens:
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods, volmaakt zij, tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust.

Exodus 16:31
Wit = 50.2.30 = laban = zuiver; rein, puur
))))))))))))2.30 = leb = hart
))))))))50.2       = ben = zoon; bouwwerk
Onze harten worden gereinigd door het Levende Woord van God. Vervolgens worden wij door het Woord van God, gebouwd tot zoon.

En de smaak van het Manna, is gelijk als honingkoeken.
Honingkoeken = 400.10.8.10.80.90 = tzaphichith = wafels; honingraten
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))= flessen; in de vorm van geopende schalen met honing
Honing = 300.2.4 = dabash
)))))))))))))200.2.4 = dabar = woord; idee; plan; ordinantie; daad (van God)

Honing = vaste spijze, gericht op de nu nog verborgen, Hemelse dingen
= zoet voor het gehemelte en spreekt over Christus en het Nieuwe Verbond der Genade
Het gaat echter ten koste van onze oude mens in Adam.
Het is namelijk bitter voor de buik, uitbeelding van onze oude mens die door het Woord van God niet wordt vertroeteld.
De buik onderhoudt en houdt het leven van de oude mens in stand.
Een leven dat ten behoeve is van de aardse dingen.

Manna:
Uitbeelding van de HEERE Jezus Christus, Die het Woord en het Brood des Levens is.
Manna betekent: “wat is dit”; “wat nu weer”; “waarom”; “hoe vaak”; “hoelang” moeten wij dit Brood eten?
Eens vroeg het volk Israël dit over het Manna en dat vraagt het Joodse volk heden nog steeds!

“Wie is toch Deze, dat wij Hem gehoorzaam zouden zijn”, vroeg ditzelfde Joodse Volk later over de HEERE Jezus Christus.

En dit was het antwoord van Mozes:

 • : Dit is het Voedsel voor het verloste volk van God
 • : Dit het Brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft:
 • : Dit is het Woord van God, dat de HEERE u (aan)geboden heeft
 • : Dit Woord spreekt over verzoening, vergeving, en bedekking van zonden en schuld
 • : Dit is de uitbeelding van het vlees geworden Woord van God, de HEERE Jezus Christus
 • : Het is het Voedsel, dat bestemd was voor het aardse volk Israël
 • : Het is Hemels voedsel, dat nu eerst bestemd is voor het Hemels volk Israël, de Gemeente
 • : Het is het Brood des Levens, de HEERE Jezus Christus
 • : Het is de uitbeelding van het in onze harten geschreven Woord van God
 • : Het is zo volkomen tegengesteld aan het aardse voedsel
 • : Het is dan ook uit de Hemel
 • : Het is geen product uit de aarde, of uit Egypte, of uit het menselijk brein
 • : Het is door miljoenen Israëlieten gegeten, gedurende 40 jaar in de woestijn
 • : Het is door miljarden Christenen gegeten, gedurende de 2000 jaar van onze bedeling
 • : Het is alleen daar, waar het volk van God zich bevindt
 • : Het ligt zo voor het grijpen, maar daarmee is de verantwoordelijkheid des te groter
 • : Het is 1 rond ding namelijk het is 1 Geheel, en is daarom in harmonie met Zichzelf
 • : Het is 1 rond ding en daarmee is het volledig en volmaakt
 • : Het is 1 rond ding en spreekt dus over eeuwige dingen die geen einde hebben
 • : Het is het Woord van God, waaraan men niets zou toevoegen of zou afdoen
 • : Het is klein: het Woord Gods en Zijn Christus worden nog altijd veracht in deze wereld
 • : Het is wit: het spreekt over de heiligheid, de reinheid, de smetteloosheid
 • : en de zondeloosheid van de HEERE Jezus Christus
 • : Het heeft de smaak van honing, uitbeelding van Hemelse dingen en van de vaste spijze,
 • : zoet voor het verhemelte, de Hemelse dingen, maar bitter voor de buik (= de oude mens)
 • : Het is voedsel, dat men dagelijks zelf zal moeten verzamelen, zoals ook aards voedsel
 • : De verantwoordelijkheid om dit voedsel tot zich te nemen ligt bij elk mens individueel
 • : Het begint als dauw op de grond, maar wordt daarna tastbaar
 • : en kan daarna verzameld worden en gegeten
 • : Het is de uitbeelding van de HEERE uit de Hemel, Die Zich vernederde
 • : als Brood des Levens
 • : Het Woord van God verliet Zijn Thuis en vernederde Zich ten behoeve van u en mij
 • : Ook wij zouden onze eigen tent, legerplaats en vermeende veiligheid verlaten,
 • : om het Manna te verzamelen, in een knielende en aanbiddende houding,
 • : uit geloof en in onderwerping en gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord
 • : De hoeveelheid om te verzamelen is 1 gomer (= 1 maat, norm = Gods Woord is Norm)

Gods Woord is de Norm!

Gods Woord is voor zowel een kleine eter, als voor een grote eter, meer dan genoeg.
Natuurlijk is het zo, dat kleine kinderen meestal minder eten dan volwassenen.
Maar veelal is men zelf de norm. Velen nemen het Woord van God maar mondjesmaat, omdat zij blijkbaar niet volwassen willen worden, maar liever kind blijven in het geloof.
Blijkbaar wil men de consequenties niet dragen, die Gods Woord met Zich meebrengt
En velen zeggen dan ook wanneer zij elke dag het Brood des Levens voorgezet krijgen: Het zit me tot hier (ik moet er bijna van overgeven).

Numeri 21:5

Walgde = 90.6.100 = quetz = grote afkeer hebben; verdrietig zijn
Dit lichte brood = qalqal = 30.100.30.100 = gering achten, vervloeken, verachtelijk, waardeloos

Velen van het volk Israël hebben in de woestijn gewalgd van het Manna.
Velen van het volk Israël, maar ook van de heidenen, hebben gewalgd van de HEERE Jezus Die het Brood des Levens is. En tenslotte riepen zij toen, en nu nog steeds: Weg met Hem, kruist Hem, wij willen niet dat Deze over ons Koning is.

Als je te lang wacht met het verzamelen van het Manna, dan verdampt het door de zon en van het verzamelde Manna mocht niets overblijven tot de volgende dag.
Zo kon dit Manna niet worden tot zuurdesem, maar zou het Manna elke dag nieuw zijn.
Zoals Gods Woord elke dag nieuw is.

Wij wensen geen deel meer te hebben aan het Brood en het Woord van de vorige dag. Het Woord van de vorige dag is namelijk de uitbeelding van het Woord en het Leven onder het Oude Verbond der Wet.
Zo wensen we ook geen deel meer te hebben aan het brood, het woord en het leven van de oude Schepping.
Want alleen het Woord, het Brood des Levens, Christus, is voor ons geworden tot dagelijkse beleving.

Exodus 16:19-27

En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot den morgen. Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden het allen morgen, een iegelijk naar dat hij eten mocht; want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op de zesden dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor elk, en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. En hij dan zeide tot hen: Dit is het, dat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige sabbat des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt dat, en ziedt, wat gij zieden zoudt; En al wat overblijft, legt het op voor u in bewaring tot den morgen. En zij legden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboden had; en het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes: Eet dat heden, want het is heden de sabbat des HEEREN; gij zult het heden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het sabbat, op denzelven zal het niet zijn. En het geschiedde aan den 7e dag, dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen; doch zij vonden niet.

Johannes 6
De HEERE Jezus zegt duidelijk, dat Hij ons Zijn Woord, Zijn Hemels Brood geeft, opdat wij dit Woord zouden eten, uiteraard.
De HEERE biedt ons Zijn Woord, namelijk Zijn Brood des Levens aan.
Het is dan ook zeer beledigend voor Hem, wanneer wij Zijn Woord niet willen aannemen.
En het is ook beledigend, wanneer wij Zijn Woord weliswaar aanpakken, maar Zijn Woord daarna naast ons neerleggen.
Want naast het Woord van God, naast het Brood des Levens, naast de HEERE Jezus Christus, bestaat er absoluut niets, dat tot Leven is, en tot Leven brengt, en tot Leven leidt.

 • De HEERE geeft ons Zijn opstandingsleven.
 • De HEERE geeft ons Zijn Manna
 • De HEERE geeft ons Zijn Woord
 • De HEERE geeft ons Zijn Geest
 • De HEERE geeft ons alles, wat tot het Leven en de Godzaligheid behoort
 • De HEERE geeft ons elke Geestelijke zegening in Christus, in de Hemel
 • De HEERE geeft ons vrije toegang in het binnenst Heiligdom, tot de Troon der Genade