Hoorn des Overvloeds

Hoorn des OvervloedsHoorn des Overvloeds. De Nederlandse uitdrukking “Hoorn des Overvloeds” stamt uit het Latijn. Het is de vertaling van Cornucopia. Latijn: cornu (hoorn) en copia (overvloedige voorraad). Van oudsher is de Cornucopia het symbool voor overvloed. Het symbool van voorspoed en weelde. Dit legendarische voorwerp dat (zoals de naam dus zegt) overvloed en voorspoed schenkt, komt al voor in de Griekse mythologie. Maar hoe kwam deze verbinding tussen de “hoorn van een ram” en “overvloed” tot stand?

Almathea en Zeus

Volgens de mythologie is de Cornucopia één van de hoornen van de godin Amalthea. Zeus, die beschermd moest worden voor zijn vader Kronos, die zijn kinderen verslond, werd als baby verborgen op Kreta. Daar werd hij door enkele goddelijke verzorgers beschermd. Eén daarvan was de geitengodin Amalthea. Als klein kind brak Zeus, die zijn eigen kracht nog niet kende, per ongeluk één van de hoorns van Amalthea af. Zeus had daar erge spijt van en daarom beloofde hij haar dat de hoorn voor altijd alles wat zij maar zou begeren zou voortbrengen. Als dank voor haar zorg en bescherming zette Zeus haar als sterrenbeeld aan de firmament. En haar hoorn zou ook voor de volgende eigenaren ervan alles wat zij wensten voortbrengen.

Ook de Romeinen

De Romeinen associeerden vooral hun godin Fortuna met de Hoorn des Overvloeds, maar ook de godinnen van de Hoop (Spes) en de Eendracht (Concordia) worden afgebeeld met een Cornucopia.

 Heraldiek

In de heraldiek wordt het symbool van de Hoorn des Overvloeds vaak gebruikt. Hij is een veelvuldige verschijning op vlaggen, banieren, wapens en blazoenen. We vinden ook in de beeldende kunst regelmatig een Hoorn des Overvloeds, afgebeeld op schilderijen en in beeldhouwwerken. De Hoorn des Overvloeds wordt in Noord-Amerika in verband gebracht met Thanksgiving Day. Een Amerikaanse feestdag, die het einde van de (liefst overvloedige) oogsttijd markeert. We zouden die dag het equivalent kunnen noemen van onze kerkelijke Dankdag voor Gewas en Arbeid.

In de Bijbel

Hoornen komen natuurlijk ook in de Bijbel voor. Positieve, maar ook negatieve hoornen. Het Hebreeuwse woord voor “hoorn” is “qeren”, 50.200.100. Dit woord wordt vertaald met hoorn, maar ook met “glinsteren”, “schitteren” of “glanzen”. Een hoorn is in de Bijbel het zinnebeeld van macht en kracht en van vruchtbaarheid. Stieren hebben hoorns, en ook rammen en geiten. Allemaal dieren die macht en vruchtbaarheid vertegenwoordigen.

Mozes

De Bijbel vertelt dat, toen Mozes op de berg Sinaï in gezelschap van de HEERE God was geweest, zijn gezicht glinsterde toen hij van de berg afkwam. De heerlijkheid van God had zijn weerspiegeling gevonden in het wezen en op de gedaante van Mozes. In het Hebreeuws wordt hier voor dit “glinsteren” het woord “qeren” gebruikt, ook te vertalen met “hoorn”. Daarom wordt Mozes vaak afgebeeld met hoorntjes op zijn hoofd. Mozes was dan ook machtig in woorden en in werken, door het Woord van God, waarvan hij beheerder en uitdeler was.

Dubbelzinnig

Hoorn-des-HeilsBovendien heeft een hoorn in de Bijbel een dubbelzinnige betekenis. Het “glinsteren” of “glanzen”, wat ditzelfde woord ook betekent, duidt tevens op het mannelijk geslachtsdeel waarvan de voorhuid is terug geweken. Als de voorhuid is geweken, als de uiterlijke verschijning der dingen is weggedaan, pas dan kan Zaad, nieuw leven, leven brengend Woord van God voortgebracht worden. Blijkbaar een bekend gegeven in de menselijke geschiedenis, zoals in oude kunstvoorwerpen te herkennen is.

 

Besnijdenis

Een hoorn spreekt dus over “besnijdenis”. Besnijdenis is het verwijderen van de buitenkant, van de uiterlijke dingen. Zodat het ware, de inhoud zichtbaar wordt. De stoffelijke wereld wordt weggedaan en moet plaats maken voor haar enige reden voor bestaan, namelijk de nieuwe schepping. Verandering van wezen, wedergeboorte dus. Door de dood en opstanding van onze HEERE Jezus Christus is het oude, de buitenkant weggedaan en is er nieuw, eeuwig, onvergankelijk leven aan het licht gekomen.

De ware Hoorn des Overvloeds!

Deze hoorn wordt in de Bijbel echter niet “Hoorn des Overvloeds” genoemd, maar  Hoorn des Heils”. Dit is de enige en waarachtige Hoorn des Overvloeds. Het is namelijk de Hoorn van het Lam van God. Het is de macht van het Woord van de opgestane HEERE Jezus Christus. Toen de HEERE Jezus (het Lam van God) genageld werd op het kruishout van Golgotha, werd hem daar, zo het zich liet aanzien, al Zijn macht ontnomen. Maar in Zijn opstanding is deze hoorn mèt Hem weer levend geworden en heeft al het oude, het stoffelijke, deze oude schepping afgelegd. Onze God is besneden, is wedergeboren en heeft nu alle macht om nieuw leven te geven. Hij is daarvan de Bron en Verwekker. Aan Hem is gegeven alle macht, in hemel en op aarde! Hij deelt Zijn leven overvloedig uit aan ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt en aanvaardt hetgeen Hij zegt.

De Sjofar

ís een ramshoorn. Een hoorn, die werd afgenomen van de Ram, het Lam Gods. Die hoorn leeft en is geworden tot de Bazuin van God. De machtige Stem van God. De adem van Gods Geest blaast door deze Hoorn, Die daardoor weer leeft en spreekt. Door de adem van Gods Geest roept deze Hoorn een ieder op om tot Hem te komen. De adem van God, Zijn Geest laat deze Hoorn spreken van geloof, eeuwig leven, van genade, liefde en trouw. Dat is pas echte Overvloed! Overvloedige rijkdom van Genade. Overvloedig, eeuwig Leven. Een weelde aan Goddelijke Liefde. Die Sjofar, die Bazuin, die Hoorn des Heils is de machtige Stem van God, de Stem van het uit de dood opgestane Lam van God.

Deze stem zal klinken:

  • bij de Opname van de Gemeente (1 Thessalonicenzen 4:16);
  • bij de komst van de Koning
  • bij Zijn zalving en Zijn kroning
  • bij het verzamelen van het volk van God rondom de Koning (1 Koningen 1:40)
  • bij de verzameling van Gods volk tot de strijd (Numeri 10:9)
  • als de Koning spreekt (Exodus 19:16)
  • op Grote Verzoendag (op de 10e van de 7e maand)
  • wanneer de Ark het binnenst Heiligdom ingedragen wordt
  • wanneer de Koning Zijn overwinning heeft behaald
  • wanneer de Koning komt tot Zijn Troon

De macht van het de opgestane HEERE Jezus Christus ís de Hoorn des Heils, de Hoorn des Overvloeds. Overvloeiende van de zegeningen die er zijn in het opstandingsleven van de HEERE Jezus Christus. Daarvan getuigde Zacharias in zijn lofzang in Lukas 2:68-79. 

Hoorn des Overvloeds

 

 

 

 

 

 

Deze Hoorn des Heils heeft overvloedig voortgebracht alles wat wij maar kunnen bedenken of wensen!

Exodus 34:29-30

En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinaï afging (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak. Als nu Aäron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden.

Exodus 35:35

Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met Hem te spreken.

2 Samuël 22:3

God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!

Psalm 18:3

De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.

Lukas 2:66-79

Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid (hoorn des heils) ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven.

Efeze 1:1-9

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging (is nederwerping) der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (is aanstelling tot zonen), door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 

Efeze 3:20-21

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments