Homoseksualiteit, man en vrouw volgens de Bijbel 

Homoseksualiteit, man en vrouw

Homoseksualiteit, man en vrouw, wat is dat volgens de Bijbel? In de maatschappij waarin wij vandaag aan de dag leven, bestaat er een groot misverstand en grote verwarring over de begrippen mannelijk en vrouwelijk. De betekenis van die twee en de verhouding daartussen is volkomen zoekgeraakt en men is de richting compleet bijster. Dit is het gevolg van het loslaten van Gods Woord en het verwerpen van de rangorde in de schepping.

Belachelijke misverstanden

In de wereld worden de begrippen man en vrouw gezien als absolute, autonome, op zichzelf staande begrippen. Dit is een misverstand, waaruit allerlei wangedachten zijn voortgevloeid met als verstrekkend gevolg dat alles nu in beginsel gezien moeten worden als “genderneutraal”, hetgeen in zichzelf volkomen onmogelijk is.

Relatief

In de Bijbel bestaat er géén misverstand over wat mannelijk is en wat vrouwelijk is. Mannelijk en vrouwelijk zijn in de Bijbel relatieve begrippen. Begrippen die elkaar aanvullen, begrippen die worden wat ze zijn, als ze met elkaar communiceren, met elkaar omgaan en in verbinding staan.

Gever en ontvanger

Mannelijk is dat wat geeft, wat leven uitdeelt. Vrouwelijk is de ontvanger, dat wat leven ontvangt, omvat en koestert. De Man is de gever van Leven, het Goede, en de vrouw de ontvanger daarvan.

Slechts één ware Man

Alle dingen in deze wereld hebben een mannelijke, zowel als een vrouwelijke functie, een mannelijk en een vrouwelijk aspect. Er is er echter maar Eén die uitsluitend Man is en dat is God Zelf. Hij is de Gever van Leven. De Bron en oorsprong van alle Leven. Hij is Man bij uitstek.

Hulpe

De schepping, die vrouwelijk tegenover God de Schepper staat (Genesis 2:20), is Gods hulpe. De vrouw, waaruit een nieuwe schepping voortgebracht zal worden. God stort Zijn Zaad, Zijn eeuwig blijvende Woord, in de schepping en verwekt daarmee een nieuwe schepping, een nieuwe generatie. Elk schepsel dat dat Woord, dat Zaad, ontvangt en omvat en koestert, is daarmee bevrucht met die nieuwe schepping.

De vrouwelijke schepping

Heel de schepping, mannen zowel als vrouwen, zou zich vrouwelijk, dus ontvangend opstellen ten opzichte van het eeuwig blijvende Woord van God. Dàt Woord, het Goddelijk Zaad alleen, kan mannen zowel als vrouwen vruchtbaar maken voor de eeuwigheid.

Homoseksueel

Daar waar mannen en vrouwen zich afwenden van het Woord van God en zich laten vullen door dat wat de schepping, het vrouwelijke, te bieden heeft, gedragen zij zich homoseksueel. Meestal niet in letterlijke zin, maar wel in het hogere, in Geestelijke zin. Zij zoeken vervulling in het schepsel, in hun eigen soort. Deze geestelijke gezindheid drukt zich uit in de materiële wereld: er worden homoseksuele kinderen geboren, die daar niet om gevraagd hebben en daaraan zelf geen specifieke bijdrage geleverd hebben. Het is het gevolg, de uitbeelding, de uitdrukking, de afdruk, van wat de mensheid grotendeels doet: het eigen soort zoeken. Vervulling zoeken in het schepsel en niet in de Schepper, Die de tegenovergestelde Soort is.

Meer weten?

Wilt u hierover meer en uitgebreider lezen, klink dan op dit linkje voor een uitgebreid en goed artikel op wachttorenkijker.nl en hieronder vindt u een linkje naar een korte, compacte bijbelstudie over dit onderwerp naar aanleiding van Efeze 4:19.

Alles in deze wereld is 2

Zoals eerder gezegd: alle dingen in deze wereld hebben een mannelijke, zowel als een vrouwelijke functie, een mannelijk en een vrouwelijk aspect. Alleen God is de volkomen Man. In het hierbij geplaatste schema ziet u de rangorde in deze wereld en hoe daarin mannelijk en vrouwelijk tot uitdrukking komen.

schematische voorstelling rangorde mannelijk en vrouwelijkRangorde in de schepping

God de Man, geeft Leven aan de Christus. In die verhouding is Christus de ontvanger en dus vrouwelijk ten opzichte van God de Schepper.

Christus geeft Leven aan de Gemeente en staat ten opzichte van de Gemeente dus Mannelijk en de Gemeente is in die verhouding de ontvanger en staat vrouwelijk ten opzichte van de Christus.

De Gemeente zal straks het Leven en het Goede geven aan het volk Israël en staat dan dus mannelijk tegenover haar. Het volk Israël zal dan, hoewel zij hoofd zal zijn over de volkeren der wereld, vrouwelijk staan ten opzichte van het hemels Israël, de Gemeente.

Als hoofd der volkeren zal het volk Israël het Woord van God, dat is het Leven en het Goede, uitdelen aan alle andere volken en staat daardoor mannelijk ten opzichte van hen. En de volkeren zullen dan, in de toekomst, vrouwelijk staan ten opzichte van Israël, de Gemeente, Christus, de HEERE God. Zoals vanaf den beginne de bedoeling was.

Kort gezegd: de Gever is Mannelijk, de ontvanger is vrouwelijk.

Klik op de onderstaande link voor een korte, compacte studie over homoseksualiteit naar aanleiding van Efeze 4:19.


Bekijk de PDF Man_vrouw_ homoseksualiteit.pdf

Homoseksualiteit, man en vrouw volgens de Bijbel

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments