Olijfolie

OlijfolieOlijfolie is een wonderlijke vloeistof. Deze olie vertegenwoordigt energie, licht en warmte. In de Bijbel is olijfolie de uitbeelding van eeuwig, nieuw, onvergankelijk leven.

Olijfolie wordt voortgebracht door de olijfboom, die de uitbeelding is van Het Getuigenis Gods. Het Getuigenis van Petrus bijvoorbeeld (Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God) en meest van al, het Getuigenis dat de HEERE Jezus, Die Zelf dat Getuigenis is en dat op aarde gedemonstreerd heeft. Hij is die bron van eeuwig leven.

Olijfbomen gaan normaal gesproken niet dood door ouderdom, maar kunnen wel aangetast of beschadigd worden. Deze bomen hebben echter een sterk regeneratief vermogen. In de Hof van Gethsemane staan nu nog olijfbomen, die er al stonden tijdens de eerste komst van de HEERE Jezus.

De olierijke olijfboom is de zesde van het rijtje van vruchten die genoemd worden in Deuteronomium 8:8 en komt overeen met de zesde bedeling. Die bedeling waarin de Zoon des Mensen, de  Koning over heel de mensheid, de HEERE Jezus Christus, Zijn Koninkrijk zal openbaren. De olijfboom is een type van Hem, van de Christus. De olie wordt voortgebracht door uitpersing van de vruchten van de olijfboom; een proces van lijden en verdrukking. Olijven worden vermalen en onder hoge druk uitgeperst, met als resultaat: gouden olijfolie. Zoals de HEERE Jezus Christus door lijden en door grote druk het onvergankelijke leven van de nieuwe schepping aan het licht heeft gebracht.

Olijfolie in de Bijbel is de uitbeelding van licht en warmte en dat is een beeld van het eeuwige, Goddelijke Leven. Olijfolie wordt in de Bijbel gebruikt om hogepriesters en koningen te zalven. De Christus of Messias ís de Gezalfde des HEEREN. Olijfolie is dan ook een type van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt uitgestort, uitgegoten. De uitstorting van de Heilige Geest in het begin van Handelingen wás ook het resultaat van verdrukking, namelijk de verdrukking van de HEERE Jezus Zelf.

Gethsemane, de Olijfhof

In de Hof van Gethsemane, de Olijfhof, werd het duidelijkst zichtbaar hoeveel druk onze Heiland moest verdragen. Onze Heer had het daar zo moeilijk, dat Hij druppels bloed zweette, zegt de Schrift. Hij werd daar als het ware zo onder druk gezet, uitgeperst, dat er, net zoals bij een olijf, leven uit Hem kwam. En het is natuurlijk niet per ongeluk dat dat juist daar gebeurde, want het woord Gethsemane is samengesteld uit de volgende twee Hebreeuwse woorden:

Geth betekent oliepers, vertreden, verdrukken, verdrukking. De bak waarin olijven (of druiven) vertreden, verdrukt werden.

Shemon betekent olie, uitbeelding van de Heilige Geest, Leven en Gods werkzame Kracht. De Kracht en het Leven van de nieuwe schepping.

Shemona betekent “acht”, het Hebreeuwse woord voor “acht”, 8. Acht spreekt over de Nieuwe Schepping.

Acht is dat wat na de wereld van de 7 dagen komt, de eerste van een nieuwe reeks, een nieuw begin.

6000 Jaar geleden verscheen de eerste Adam in de hof (in de oude schepping) maar hij kon de druk niet aan. 4000 Jaar later (2000 jaar geleden) verscheen de laatste Adam in Zijn hof, in Zijn schepping, waarvan de Hof van Gethsemane ook een uitbeelding is. Hij heeft dwars door alle moeite en verdrukkingen (de persbak) heen, leven (uitgebeeld in Zijn bloeddruppels); eeuwig leven (dat is olijfolie) aan het licht gebracht. Hij heeft dwars door alle moeite en verdrukkingen heen de nieuwe schepping (de acht) tot stand gebracht.

Helend

Omdat olijfolie de uitbeelding is van het eeuwige, onvergankelijke leven van de nieuwe schepping, van het helende leven van de Heilige Geest, is het niet verwonderlijk dat olijfolie een heel gunstige uitwerking heeft op de gezondheid van de mens. Olijfolie bevat 70% enkelvoudig onverzadigde vetzuren, goed dus voor het schoonhouden van het hart en de bloedkanalen. Olijfolie bevat veel vitamine E, een antioxidant, dat onze lichaamscellen beschermt tegen vrije radicalen.

Olijfolie is de eeuwen door gebruikt voor tal van doeleinden:

  • brandstof voor olielampen, dus verlichting
  • ingrediënt bij het bereiden van ongekookt voedsel
  • bakolie (voor het bakken en braden van voedsel)
  • geneesmiddel (olijfolie is een ontstekingsremmer)
  • verzachten van wonden (zonnebrand, insectenbeten en huiduitslag)
  • balseming (vereeuwiging)
  • schoonheidsmiddel (voor o.a. huid en haar),

Geschiedenis

De mensheid kent olijfolie al vanaf haar prilste begin. Rond het jaar 1200 vóór Christus brachten de Feniciërs (lees Israëlieten) de olijfboom naar Italië. De bomen deden het goed in het mediterrane klimaat en steeds meer landen rond de Middellandse Zee legden zich in de loop der tijd toe op de productie van olijfolie.

Zeer oude olijfolie

In Israël zijn bij opgravingen potten ontdekt met daarin restjes olijfolie. Die olie is (volgens de vinders) al zeker 6000 jaar oud en is daarmee de oudste olijfolie die ooit in Israël en mogelijk zelfs in het Middellandse Zeegebied is aangetroffen. Onderzoekers deden hun ontdekking in Ein Zippori, op ongeveer 2 kilometer afstand van Nazareth. Archeologen kregen tussen 2011 en 2013 de mogelijkheid om dit gebied te verkennen en opgravingen uit te voeren, voordat de snelweg ernaast verbreed zou worden. Tijdens de opgravingen stuitten de onderzoekers op de resten van uit klei vervaardigde potten. De potten stamden uit het zesde millennium vóór Christus. Natuurlijk waren de onderzoekers benieuwd wat er vroeger in deze potten werd opgeslagen. Met behulp van moderne technologieën slaagden ze erin om dat te achterhalen. In de meeste potten werden restjes olijfolie aangetroffen, zo schrijven de onderzoekers in het blad “Israel Journal of Plant Sciences”. Dat betekent dat zo’n 6000 jaar geleden in dat gebied al olijfolie werd geproduceerd.

Vloeibaar goud

Voor de oude Grieken was olijfolie vloeibaar goud, waarmee zij hun olielampen vulden, hun voedsel bereidden, wonden genazen en zelfs schoonheid verkregen. Zij gebruikten olijfolie als smeermiddel op een droge huid, voor reiniging van de huid, tegen droog haar en hoofdroos en als ontharingsmiddel. Dus vergeet alle chemische producten die je huid en ogen kunnen irriteren. Allergische reacties op olijfolie zijn namelijk zo goed als onbestaand.

Geneesmiddel tegen kanker?

Wetenschappers hebben in olijfolie een stofje ontdekt, dat in staat is om kankercellen in een half uur tot een uur tijd dood te laten gaan. En dat zonder gezonde cellen te beschadigen. Het gaat om het stofje oleocanthal. In een nieuw onderzoek tonen wetenschappers aan hoe dit stofje kankercellen doodt. Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat het stofje razendsnel te werk gaat, maar ook dat het gezonde cellen met rust laat. De onderzoekers lieten oleocanthal los op kankercellen en zagen dat deze razendsnel stierven. Binnen dertig minuten tot een uur hadden de kankercellen het loodje gelegd.

Afvalstoffen

Hoe werkt oleocanthal? De onderzoekers ontdekten dat het stofje zich richt op een klein blaasje binnen in de kankercel. In dit blaasje zit al het afval, dat de kankercel verzameld heeft, opgeslagen. Zodra één van deze dingen openbreekt, betekent dit het einde van de kankercel. Er komen enzymen vrij die er vervolgens voor zorgen dat de kankercel afsterft.

Aardolie

Deze oude, in zonde gevallen schepping draait ook op olie. Olie die van onder de grond, uit het dodenrijk afkomstig is. Zwarte, vieze, alles vervuilende olie, waarvan de mens heel vernuftig allerlei stofjes weet te maken en die dan vervolgens niet onder controle kan houden en die z’n omgeving verzieken. Deze olie is het restant van de schepping die gevallen is tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. Overblijfselen van organische stoffen uit die wereld van overlang, die onder de grote druk van het oordeel Gods was gekomen.

Deze olie is ook de uitbeelding van geestelijke dingen, namelijk het denken van de tegenstander van de Allerhoogste God. Deze olie brengt niet het leven, maar de dood; geen gezondheid, maar ziekte; geen reiniging, maar vervuiling; geen liefelijke geur, maar stank. Het grootste deel van deze olie wordt beheerd door de afstammelingen van Ismaël, de Arabieren. Ismaël is in de Bijbel de uitbeelding van een leven onder wetten en regels. En de wet, het leven en denken volgens wettische principes, is immers een bediening des doods?

Deuteronomium 8:8:

Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgenbomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honing;

Leviticus 24:2:

Gebied den kinderen Israëls, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken.

Psalm 52:10:

Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwiglijk en altoos.

Psalm 133:

Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Het is, gelijk de kostelijke (olijf)olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Lukas 10:33-34

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin (olijf)olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

Matthéüs 26:36-39:

Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker aan Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Marcus 14:32-36:

En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben. En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden; En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge. En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Lukas 22:39-44:

En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

Wil Leeuwenhage

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *