Dit is mijn wereld niet

In de zangbundel vinden we een lied (Dit is mijn wereld niet), waarmee we, als we dat zingen, getuigen van het feit dat deze wereld niet de wereld is waarin wij thuishoren, maar dat wij op weg zijn naar een andere wereld. Wij zijn op weg naar de Nieuwe Schepping, waarin onze God, de HEERE Jezus Christus, alles en in allen zal zijn. Een schepping waarin Hij Zelf, door Zijn bloed en Geest, de Eénheid van die Schepping zal zijn en vormen.

Provocatie

dit is mijn wereld nietDe tegenstander van God, die de heerser is over deze, door God al tweeduizend jaar geleden veroordeelde en weggedane schepping, stelt alles in het werk om óók zijn eenheid te smeden. In déze, oúde wereld, waarover hij nog meester is. De mensheid wordt door hem bestuurd en laat in alles haar oren hangen naar de influisteringen van Gods tegenstander, dat is maar al te duidelijk.

Eén van de meest flagrante manipulaties van de tegenstander en een brutale provocatie aan het adres van de Allerhoogste God, is het gebouw van het Europese Parlement in Straatsburg. Dit gebouw is ontworpen en gebouwd naar het voorbeeld van een schilderij van Pieter Bruegel de Oude, de “Toren van Babel”.

De gedachte, die hieraan ten grondslag ligt is deze: “Dat waarin de mensheid in de tijd van Nimrod niet geslaagd is, gaan wij afmaken”. Namelijk: “Wij gaan gestalte geven aan één Europa, één wereldregering, één gezamenlijke godsdienst, één spraak en gelijkheid en vooruitgang voor alle mensen en volkeren, door onze eigen hand.”

Babel

Op de afbeelding ziet u de propagandaposter die werd gemaakt om de oprichting van de Europese Unie aan te kondigen. Een afbeelding van de toren van Babel, waar door veel mensen hard aan gewerkt wordt onder de leuze: “Many tongues, one voice”, dat is: “Vele talen, één stem”.

Overduidelijk pure opstand tegen de Allerhoogste God. Hij was het immers Die niet wilde dat de mensen bij elkaar zouden blijven, maar dat zij de aarde zouden vullen? Hij was het immers Die juist gezegd had dat zij zich over de aarde moesten verspreiden? Hij was het immers, Die door Nimrod, die grote woorden sprak tegen de Allerhoogste, werd uitgedaagd? Hij was het die hun pogingen zag, toen zij probeerden in de hemel te komen door middel van hun met tichelstenen gebouwde toren. En Hij was het ook die hun taal verdeelde, zodat zij elkaar niet meer konden verstaan en hun samenwerking werd verijdeld.

Maar van het beginsel en de idealen van Babel worden wij, naar de aardse mens gezien, deelgenoot gemaakt, of wij dat nu willen of niet. Zonder daar ook maar enige inspraak in te hebben. Ook óns belastinggeld wordt gebruikt om te bouwen aan een nieuw Babel en er is niemand die vraagt of wij het er wel mee eens zijn.

Logés

’t Is maar goed dat wij kunnen zeggen: “Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.” Onze wereld is een andere wereld en hier zijn wij vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn hier op aarde slechts logés en wij hoeven niet mee te sturen of te regeren. Nog even en dan gaan wij naar huis, want het kan niet lang meer duren, of de Allerhoogste God zal op al deze uitdagingen reageren en laten zien dat aan Hem is gegeven alle macht, in hemel én op aarde.

De ware stier

Hij is de ware stier, de ware gever van kracht en vruchtbaarheid.

Hij zal Zijn tegenstander en de gehele mensheid in Adam (= rood), die Hem voortdurend uitdaagt met haar rode lap, op Zijn horens nemen en Zijn overwinning demonstreren.

Overal

Er zijn in Europa en over de hele wereld nog veel meer van zulke uitdagingen aan het adres van God de Allerhoogste te vinden. Zoals het beeld van Europa op de stier, voor het Europese parlementsgebouw in Brussel; de Ishtarpoort van de stad Babel en het Pergamonaltaar uit Pergamus. Beide in het Pergamonmuseum in Berlijn.

Duisternis over Europa

Mocht u geïnteresseerd zijn, kijk dan naar een documentaire met de uit de Pinksterbeweging komende Britse evangelist David Hathaway, te zien op Youtube onder de naam: “Verkrachting van Europa“. Zijn gezichtspunten wat betreft de eschatologie komen niet overeen met wat wij vanuit de Bijbel geloven, wij hebben daar een heel ander zicht op en op nog meer beweringen die in de documentaire naar voren worden gebracht. Maar wat betreft de verschillende gebouwen die hij op de voorgrond schuift, is het zeker een eyeopener. Aanbevolen.

Opmaat naar Maitreya

dit is mijn wereld niet ster europaDe afbeelding van de poster die in 2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Europese Unie spreekt eigenlijk voor zichzelf. Alle godsdiensten verenigd in een ster van Europa.

Genesis 9:1

En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

Genesis 10:8-10

En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn (geweld uit te oefenen) op de aarde. Hij was een geweldig (gewelddadig) jager voor het aangezicht deze HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear.

Genesis 11:1-9

En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.

Openbaring 2:12-13

En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.

Dit is mijn wereld niet

Dit is mijn wereld niet

Wil Leeuwenhage

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *