Overvaren

OvervarenHet is de moeite waard om alle reizen die de HEERE Jezus in een schip maakte te lezen en te bestuderen. Regelmatig is Hij in een schip te vinden op het Meer van Gennesaret, ook genoemd de Zee van Tiberias of het Meer van Galilea.

Vóórdat de Heer van wal steekt om naar de overzijde te varen, spreekt Hij tot de Hem omringende schare en Hij doet dat in gelijkenissen. Hij spreekt tot het Joodse volk in gelijkenissen vanwege haar volharding in ongeloof. Zij zullen daardoor niet begrijpen waarover de HEERE Jezus tot hen spreekt, namelijk dat Hij Zich voor een (lange) periode voor haar en voor de wereld zal verbergen omdat het Joodse volk Hem als de Messias verwerpt.

Hebreeuws

In deze geschiedenissen wordt ons, door het gebruik van enkele Hebreeuwse woorden en ook op illustratieve wijze, overtuigend bewijs geleverd dat de HEERE Jezus de verstrooide 10 stammen van Israël bezocht heeft. Vanaf Zijn 13e tot Zijn 30e levensjaar, voordat Hij Zijn verlossingswerk zou volbrengen onder het Joodse volk, de 2 stammen van Israël, heeft de HEERE Jezus al Zijn verstrooide broederen van de 10 stammen bezocht. We kunnen dit niet alleen vinden in de seculiere geschiedenis, buiten de Bijbel om, maar binnen de Bijbel wordt dit, zij het op een verborgen wijze, ook duidelijk gemaakt. Onder meer door het gebruik van het volgende Hebreeuwse woord:

abar of eber = resh-beth-ayin = 200.2.70

abar = overzijde = resh-beth-ayin = 200.2.70

eber = (h)eber = Hebreeën; Hebreeuws = resh-beth-ayin = 200.2.70 

Hebreeër =  eberi  =  jod-resh-beth-ayin = 10.200.2.70

Overvaren

Hebreeër

De uitspraak van het woord abar of eber, mag dan verschillend zijn, toch is er een grote overeenkomst. Het verschil bestaat alleen in de uitspraak. Het zijn twee verschillende manieren waarop één en hetzelfde Hebreeuwse stamwoord wordt uitgesproken. Het gaat om precies hetzelfde stamwoord: resh-beth-ayin = 200.2.70. Welke vertaling naar het Nederlands wordt gebruikt, wordt door de context bepaald. Hebreeër betekent dus eigenlijk: “iemand van de overzijde” of “iemand die zich heeft omgekeerd”.

Abraham werd door de HEERE (Jehovah) een Hebreeër genoemd, in de eerste plaats vanwege zijn verticale omkering. Omdat hij zich in geloof omkeerde en (be)keerde naar de Overzijde, dat is naar Gods zijde. Horizontaal kunnen we dit zien als het feit dat Abraham alles achter zich liet en de HEERE volgde naar de overzijde van de Eufraat. Verticaal is dit echter niet minder waar. Abraham koos de zijde, de hemelse Overzijde van de Schepper van hemel en aarde en geloofde Hem op Zijn Woord. Daardoor werd hij in elk opzicht een Hebreeër. Of het nu horizontaal (aards), of verticaal (hemels) bedoeld is, beide gevallen maken van Abraham een Hebreeër.

De ware Hebreeër

De HEERE Jezus komt van de Overzijde en Hij gaat daarna terug naar de Overzijde en dit heeft dus alles te maken met de Hebreeën, of met het Hebreeuws, ongeacht de uitspraak.

De HEERE Jezus Christus, is de ware Hebreeër.

Hij kwam uit Boven, uit de hemel, namelijk van de Overzijde, naar de aarde en dus ook naar u en mij.

Nadat Hij door Zijn lijden, kruisiging, dood en opstanding een volkomen verlossing tot stand gebracht had, is Hij weer naar Boven, dus naar de Overzijde gegaan, naar het ware en betere Land der Hebreeën. Daar is Hij uitermate verhoogd en verheerlijkt en zit Hij op de Troon der Genade in de Hoogste Hemelen. U en ik zijn op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus, in Hem naar de Overzijde gebracht. U en ik, wij zijn nu ook Hebreeërs geworden. Ook wij verkondigen het Woord Gods, die Blijde Boodschap, die nog steeds klinkt vanuit de hemelse Overzijde.

Het is ook niet voor niets dat Hebreeuwse letters geschreven worden hángend aan de regel. Het Hebreeuws is namelijk geschreven van(uit) Boven en is dus afkomstig van(uit) de Overzijde.

Precies zoals de HEERE Jezus Zelf, het vleesgeworden Woord van God, dat uit Boven is en naar Boven is wedergekeerd. De levende God spreekt vanuit de hemel en vanaf Zijn regel of basis tot u en mij. Aangezien u en ik door geloof in de HEERE Jezus Christus uit Boven geboren zijn, zijn wij logischerwijze ook teruggekeerd naar Boven. Nu alleen nog juridisch, maar straks ook lichamelijk.   

Nu kom ik bij het punt, waar ik het eigenlijk met u over wil hebben. 

De HEERE Jezus is van Zijn 13e tot Zijn 30e levensjaar niet in zijn geboorteland aanwezig geweest. Dit vinden we als volgt profetisch uitgebeeld:

In Zijn (pas begonnen) 13e levensjaar, zijn de ouders van de HEERE Jezus Hem kwijt en vinden Hem pas terug na 2 dagen (uitbeelding van 2000 jaar) en dus op de 3e dag. (Lukas 2:44-50) Als zij Hem eindelijk gevonden hebben, komen zij tot de ontdekking dat Hij die gehele 2 dagen (dus heel die 2000 jaar) bezig is geweest in de dingen Zijns Vaders. Overdrachtelijk gezien is Hij bezig geweest met de visvangst van de 153 grote vissen, of met de bouw van een Geestelijk Huis, de Woonstede Gods in de Geest: de Gemeente, die Zijn Lichaam is.

Overvaren

Uit de seculiere geschiedschrijving weten we dat de HEERE Jezus verscheidene malen met Zijn oom Jozef van Arimathea in een schip is meegegaan; naar de overzijde (abar) der wereldzeeën, om gedurende 17 jaar het andere deel der Hebreeën (eber), de over de gehele wereld verstrooide 10 stammen van Israël, te bezoeken. Om hun omstandigheden te bezien, opdat Hij hen zou kunnen genezen en vertroosten. Om hen later, bij monde van de apostelen, het Evangelie over Zijn opstanding uit de dood te verkondigen.

De HEERE Jezus laat het Joodse volk ook niet in het ongewisse over waar Hij tijdens zijn afwezigheid geweest is. Want na Zijn terugkeer onder dat deel der Hebreeën, onder het Joodse volk, toont de HEERE Jezus vanaf Zijn 30e levensjaar, aan Jood en heiden, op illustratieve en profetische wijze Zijn wedervaren onder de 10 stammen van Israël in hun verstrooiing. overvaren

Hij doet dit door de 2 stammen, dat ene deel der Hebreeën te verlaten en in een schip naar de overzijde (abar) van het meer van Galilea te varen, naar het Galilea der heidenen. Op illustratieve wijze gaat de HEERE Jezus naar de overzijde (abar) der wereldzeeën, om in Gadara en in Geresa, dat zijn steden in de Dekapolis (dit woord betekent: 10 steden), aan het andere deel der Hebreeën, de 10 stammen van Israël, Zijn Woord van vergeving, genade, vrede, troost, en genezing te brengen.

Verwisseling

Het Woord van God werd van Juda, het Joodse volk, de 2 stammen van Israël, het ene deel der Hebreeën, weggenomen en werd door middel van het schip gebracht naar Efraïm, de 10 stammen van Israël, dat andere deel der Hebreeën.

Naar het land der Gadarenen =

 • ommuring, gevangenschap, ballingschap;
 • de uitbeelding van de verstrooiing en ballingschap van Efraïm, de 10 stammen van Israël;
 • Gadara is, net als Geresa, één van de tien steden in de Dekapolis.

Naar het land der Gergesenen =

 • vreemdelingen, die verre zijn, nabij trekken (Matthéüs 8:28 e.v.);
 • Efraïm, de 10 stammen, was in dien tijd zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. (Efeze 2:12 en 13)

Naar het land van Gennesareth =

 • naar het land van de harp;
 • dat is Ierland. (Marcus 6:53)

Naar het land Dekapolis =

 • 10 steden;
 • de uitbeelding van de 10 stammen van Israël; (Lukas 8:20)
 • behoorde niet tot Juda, het Joodse volk, de 2 stammen, maar deze 10 steden vormden een zelfstandige provincie in Syrië.

Overvaren

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments
 1. P. Brands

  Geliefde broeder Ad,
  Momenteel ben ik getroffen door de griep.
  Heel fijn de studie “overvaren” te lezen.
  En deze Schriftwoorden kwamen mij in gedachte: 1 Cor. 2 10-16.
  Ik hoop spoedig weer te herstellen en herboren met jullie het nieuwe jaar in dat herboren leven te mogen leven tot verheerlijking van Zijn nooit volprezen naam.
  Ontvangen jullie een warme broedergroet van mij, Piet uit Schagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *