De 4 uit Salomo’s alfabet

Nummer_4Door geschiedkundigen wordt over het algemeen aangenomen dat de Feniciërs de bedenkers zijn van het letterschrift, zo’n 3000 jaar geleden. Voor die tijd kenden de volkeren der aarde beeldschrift, waarbij ieder woord werd uitgedrukt in een tekeningetje. Als men dus een vogel tekende, bedoelde men ook het woord “vogel”, wat natuurlijk een nogal omslachtige manier van schrijven is.

Wat men echter niet onderkent is dat de Feniciërs in die tijd, zo’n 1000 jaar voor Christus, een nauwe relatie onderhielden met de belangrijkste koning van het volk Israël, Salomo. Koning Salomo had in zijn dagen een jarenlange alliantie met koning Hiram, koning van Fenicië en met de Farao van Egypte. Onder auspiciën van koning Salomo werden door deze volkeren gezamenlijk machtige bouwprojecten en ontdekkingsreizen ondernomen.

Het voert te ver om dit hier volledig uiteen te zetten. Men leze het zeer lezenswaardige en verhelderende boek van Steven M. Collins, “Onbekend Israël”, verkrijgbaar bij Vlichthus.

Koning Salomo:

 • die bij de aanvang van zijn regeerperiode wijsheid van God begeerde en die ook overvloedig kreeg.
 • de meest wijze en machtige koning, die de wereld ooit aanschouwd heeft.
 • die van zijn God het vermogen kreeg om de taal van dieren en planten te verstaan.
 • de voorafschaduwing van de ware Salomo, Jezus Christus, de toekomstige, eeuwige Vorst van Israël, die het Woord Gods ís.
 • die zoveel wijsheid en inzicht ontving van zijn God, dat Hij begreep wat de schepping vertelt over haar Schepper.

Hij is de bedenker van het letterschrift en van wat wij kennen als “het alfabet”. Op het alfabet van Salomo zijn alle hedendaagse alfabetten van de verschillende westerse talen gefundeerd. Voor elke klank een apart teken, waarmee woorden kunnen worden samengesteld.

Wat een inzicht en begripsvermogen heeft Salomo van zijn Meester en God gekregen.

Hebreeuws, de taal van Salomo

De taal van Salomo was het Hebreeuws. Zijn alfabet bestaat dus uit Hebreeuwse letters. Elke Hebreeuwse letter is een abstract begrip op zichzelf. Ze zijn als het ware bouwstenen, waarmee de HEERE God, door Zijn spreken, de schepping en alles wat daarin is heeft gemaakt. De woorden die het Oude Testament gebruikt om dingen aan te duiden, dragen in de Hebreeuwse letters, waaruit dat woord is samengesteld, in feite de karaktereigenschappen daarvan met zich mee.

De Bijbel is heel consequent in het doorvoeren daarvan. Dat kan ook niet anders. Het Woord van God is de structuur, de basis, het fundament van alles wat bestaat, van dat waarin wij leven, ademen en wandelen. Het eeuwig blijvende Woord van God, is het instrument waarmee Hij alle dingen heeft gemaakt en nog steeds maken kan. In de Hebreeuwse geschriften, maar ook in onze vertaling daarvan, de Bijbel, krijgt dat abstracte Woord van God vorm en vastigheid en wordt voor ons tastbaar, aanraakbaar, leesbaar en begrijpbaar gemaakt.

Getalswaarde van Hebreeuwse letters

Alle Hebreeuwse letters in de Bijbel hebben ook een getalswaarde. Eén voorbeeld daarvan is de letter daleth, dat is de vierde letter in het Hebreeuwse alfabet, met getalswaarde 4. De naam van deze letter “daleth”, betekent “deur”. Zoals in het Nederlands de letter “v”, uitgeschreven als “vee”, een “hoeveelheid dieren” betekent. Of “z”, uitgeschreven als “zet”, ook “duw’ betekent.

“4” in de Bijbel is de uitdrukking van deze vergankelijke, stoffelijke wereld. Het Hebreeuwse woord voor “vier” is “arba” en betekent “laag”, “laagte”, “vlak”. Alles wat met deze stoffelijke, tijdelijke, tastbare wereld te maken heeft bestaat ook uit 4 delen:

 • 4 dimensies: lengte, breedte, hoogte, tijd
 • 4 elementen: water, vuur, lucht, aarde
 • 4 windrichtingen: noord, zuid, oost, west
 • 4 seizoenen: lente, zomer, herfst, winter
 • 4 dagdelen: morgen, middag, avond, nacht
 • 4 kwartieren in een uur
 • 4 rivieren rondom de hof van Eden: Pison, Gihon, Hiddekel, Eufraat
 • 4 evangeliën, die de stoffelijke wandel van onze Heiland beschrijven
 • 40 dagen van de Here Jezus in de woestijn (uitbeelding van Zijn leven op aarde)
 • 40 jaren van het volk Israël in de woestijn (uitbeelding van het leven van gelovigen op aarde)
 • 40 verschillende bijbelschrijvers, die het woord opschreven en daarmee tastbaar maakten

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter Taw met getalswaarde 400. Dit woord “Taw” betekent “kruis”. Het kruis is het einde van alle stoffelijke, tastbare dingen. Aan het kruis op Golgotha maakte de Schepper door Zijn eigen sterven juridisch een einde aan deze oude, stoffelijke, vergankelijke schepping en in Zijn opstanding is Hij de Adam van een nieuwe schepping.

Deze wereld is slechts een deur

Deze wereld is slechts een deur. Een wereld waarin wij gestalte hebben gekregen om dwars daar doorheen te gaan naar een betere, hogere, geestelijke wereld. De Heer Zelf heeft door Zijn dood en opstanding die deur opengemaakt en nodigt iedereen uit om Hem te volgen. De Heer Zelf is door Zijn dood en opstanding die openstaande Deur geworden. Door ons vertrouwen te stellen op Hem, worden wij één geheel gemaakt met die Deur en gaan zo, net als Hij, de nieuwe schepping binnen.

1 Koningen 4 : 29-34

En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan den oever der zee is.
En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten, en van alle wijsheid der Egyptenaren;
ja hij was wijzer dan alle mensen; dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, en Chalcol, en Darda, de zonen van Mahol; en zijn naam was onder alle heidenen rondom.
En hij sprak drie duizend spreuken; daartoe waren zijn liederen duizend en vijf.
Hij sprak ook van de bomen, van den cederboom af, die op den Libanon is, tot op den hysop, die aan den wand uitwast; hij sprak ook van het vee, en van het gevogelte, en van de kruipende dieren, en van de vissen.
En van alle volken kwamen er, om de wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden.

1 Koningen 5 : 12

De HEERE dan gaf Salomo wijsheid, gelijk als Hij tot hem gesproken had; en er was vrede tussen Hiram en tussen Salomo, en zij beiden maakten een verbond.

Handelingen 17 : 28a

Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij;

Johannes 10 : 7-9

Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Latest Comments
 1. d&m

  Mooi!
  Bedankt!

 2. Gretha

  Lieve Ad en Wil, ik vroeg mij af of de vier dimensies die je noemt: lengte, breedte, hoogte, diepte moet zijn inplaats van tijd..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *