Het gescheurde Voorhangsel

Ark des Verbonds met vier cherubsHet Voorhangsel maakte onder het Oude Verbond scheiding tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. Alleen de Hogepriester mocht éénmaal per jaar, op Grote Verzoendag, achter het Voorhangsel gaan, het Heilige der Heiligen binnen.

Verboden toegang

Het was voor elk ander mens ten strengste verboden, op straffe des doods, om achter het Voorhangsel te komen. Het is ook onmogelijk voor een aardse mens om Gods Woning binnen te gaan en God te zien en te ontmoeten en in leven te blijven. Achter het Voorhangsel, in het Heilige der Heiligen, was namelijk de plaats waar God woonde, waar Hij verblijf hield op de Ark des Verbonds, op het Verzoendeksel, Zijn Troon der Genade.

Exodus 33:20: Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.

Gods heiligheid

De Waarachtigheid, Gerechtigheid en Heiligheid van de Levende God zou ons leugenachtige, zondige en goddeloze mensen, ogenblikkelijk doen vergaan tot niets. De toegang tot de Levende God in Zijn binnenst Heiligdom was voor de aardse mens absoluut gesloten.

Alleen de Hogepriester

Eénmaal per jaar deed de Hogepriester bij de Troon der Genade, het Verzoendeksel, elk jaar opnieuw verzoening voor de zonden van het gehele volk, maar dat volk kon en mocht zelf niet tot de Troon der Genade naderen.

Gods Wonder

Er moest een heel groot wonder Gods gebeuren om de scheiding die er is tussen de hemelse HEERE en de aardse, van Adam afstammende zondige mens op te heffen. Een Godswonder, zodat wij zouden kunnen naderen achter het Voorhangsel tot de Troon der Genade in het binnenst Heiligdom om genade en verzoening te ontvangen en eeuwig in Gods Huis te leven.

Dit wonder kostte Hem het leven

Maar: door het sterven van de HEERE Jezus zegt de Schrift in Markus 15:37-39: En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het Voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van Boven tot beneden.

Vrije toegang

Door het scheuren van het Voorhangsel was er plotseling zicht op- en vrije toegang tot de Troon der Genade. Ineens was er vrije doorgang naar het Verzoendeksel. Vrije toegang naar de Troon van God. Naar de Genadetroon door de HEERE Jezus Christus.

Ruimte

Door het scheuren van het Voorhangsel zijn het Heilige en het Heilige der Heiligen nu samen tot één groot vertrek geworden (30 x 10 x 10 = 3000 m3). Daarmee heeft de Hemel der hemelen, de plaats waar God woont, zich uitgebreid.

Grote samenhang tussen het Voorhangsel en het Verzoendeksel

1 Koningen 8:8-9; 2 Kronieken 5:9-10: De Ark des Verbonds moest in de lengterichting van de Tabernakel geplaatst worden. Daarbij moesten de draagbomen tegen-, en iets in het Voorhangsel steken. Als waren zij beide één geheel. De Ark des Verbonds moest zo geplaatst worden, dat men aan de andere kant van het Voorhangsel wel kon zien dat er iets achter en tegen het Voorhangsel aan stond, maar men kon nog niet zien wat.

Exodus 25:18 e.v.; Exodus 37:7; Numeri 7:89: Op het Verzoendeksel bevonden zich twee gouden Cherubiem. Cherubiem is in het Hebreeuws een dualis, een dubbele, een tweevoud. Op het Verzoendeksel bevonden zich twee gouden Cherubiem, dus in totaal vier gouden Cherubs. Vier gouden aangezichten. Het aangezicht van een leeuw, het aangezicht van een os of kalf, het aangezicht van een mens en dat van een adelaar.

Ezechiël 10:14: Hier wordt het aangezicht van de os ofwel het kalf een cherub genoemd. Dit impliceert dat de drie andere aangezichten, dat van een mens, van een leeuw en van een adelaar, ook cherubs genoemd kunnen worden.

Cherub, de heerlijkheid van God, namelijk Christus

 • Cherub = 2.200.20 = 222 = de heerlijkheid Gods, dat is Christus;
 • Bekoor = 200.20.2 = 222 = Eerstgeborene (is Christus);
 • Rakab  = 2.20.200 = 222 = rijden; ruiter; wagen; voertuig = de heerlijkheid van Christus;
 • Barak   = 20.200.2 = 222 = zegenen, knielen = de Gezegende des HEEREN is Christus!

Ook op het Voorhangsel

Exodus 26:31-33; Exodus 36:35 e.v.: Ook op het Voorhangsel waren vier cherubs geborduurd.

Het vlees van de HEERE Jezus

We spreken over het Voorhangsel als zijnde een kleed, een gordijn, en dat was het ook. Maar als de Ark des Verbonds met daarop het gouden Verzoendeksel met de vier gouden cherubs de uitbeelding is van Christus, dan moet het Voorhangsel met daarop de vier geborduurde cherubs ook de uitbeelding zijn van een Persoon. Namelijk de Persoon van de HEERE Jezus. De Mens Jezus.

En dat is ook wat de Schrift zegt: Efeze 2:14-16 en Hebreeën 10:19-22: Dewijl wij dan broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het Heiligdom door het bloed van Jezus op een verse (namelijk op een nieuwe) en Levende Weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het Voorhangsel, dat is Zijn vlees; En dewijl wij hebben één Hogepriester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Onderweg

Numeri 4:5 e.v.: Wanneer het volk tijdens hun trektocht door de woestijn weer op weg ging naar de volgende legerplaats, werd het Voorhangsel met de geborduurde cherubs gedrapeerd over het gouden Verzoendeksel met daarop de vier gouden cherubs. Zo kregen de vier plat geborduurde cherubs op het Voorhangsel, een driedimensionale vorm door de vier gouden cherubs op het Verzoendeksel. De vier gouden cherubs waren verborgen in de vier platte, geborduurde cherubs. In het linnen kleed, in het gordijn. De binnenkant was goud, de buitenkant was linnen. De binnenkant was eeuwig, de buitenkant priesterdienst.

Het Voorhangsel is de uitbeelding van de HEERE Jezus, de Mens Jezus. Bij de dood van de HEERE Jezus scheurde immers het Voorhangsel van Boven (= anothen) naar beneden? Door de Levende God, Die Boven is, werd van Bovenaf (= anothen) de weg vrijgemaakt tot in het Binnenst Heiligdom. Door het scheuren van het vlees van de HEERE Jezus is er nu vrije toegang tot de Christus en de Troon Zijner Genade.

Het Griekse anothen

Even wat aandacht voor het woord “van Boven” = “vanuit Boven” = anothen.

Johannes 3:3, 7, 31: “Wederom” (de vertaling van anothen) = “uit Boven” geboren worden, uit God geboren worden.

Johannes 19:11: U zoudt geen macht hebben, als die u niet “van Boven” (de vertaling van anothen) gegeven zou worden.

Johannes 19:23: De rok was zonder naad, “van Boven” (de vertaling van anothen) af, geheel geweven. Het was een kleed en een bediening die de HEERE Jezus van God de Vader had ontvangen.

Jakobus 3:17: De wijsheid Gods, die “van Boven” (de vertaling van anothen) is.

Door God Zelf gescheurd

De vier cherubs waren op het Verzoendeksel, zowel als op het Voorhangsel aanwezig. Het Voorhangsel met de vier geborduurde cherubs scheurde van Boven (= anothen) naar beneden en zo werden de 4 gouden cherubs zichtbaar. Het Voorhangsel werd vanuit Boven, door God Zelf gescheurd. De Weg werd door God Zelf vrijgemaakt.

De Mens Jezus stierf, maar werd de HEERE Jezus Christus

In het woord Voorhangsel ligt al opgesloten dat het eens in tweeën zal scheuren. Dit is weliswaar niet in onze vertaling te zien, maar wel in de Hebreeuwse taal van de Bijbel.

 • Verzoendeksel     = kaphoret = 400.200.80.20 = 700
 • Voorhangsel         = pharkat   = 400.20.200.80 = 700
 • In tweeën scheuren        = pharak = 20.200.80 = 300
 • Verzoening; bedekking  = kaphar  = 200.80.20 = 300

Uit de Hebreeuwse woorden blijkt duidelijk dat:

 • Het Voorhangsel in feite Dezelfde is als het Verzoendeksel:
 • Ze bestaan uit dezelfde letters; Ze bestaan uit dezelfde bouwstenen;
 • Ze hebben dezelfde karakters;
 • Ze hebben daarom dezelfde karaktertrekken;
 • Ze hebben dezelfde waarde;
 • Ze hebben dezelfde getalswaarde;
 • Zij zijn dezelfde letters, omdat zij Eén en hetzelfde Woord zijn:

Zij beiden (de HEERE Jezus en de Christus) spreken één en hetzelfde Woord.

Dezelfde

Deze twee woorden (kaphoret = Verzoendeksel en pharkat = Voorhangsel) bestaan uit precies dezelfde letters. De letters staan slechts anders gerangschikt, in een andere stand, in een andere positie ten opzichte van elkaar. Deze woorden zien er iets anders uit, maar hun inhoud is Dezelfde. Het Voorhangsel is op typologische wijze niemand anders dan het Verzoendeksel. De HEERE Jezus, het Voorhangsel, zag er op aarde wel anders uit, maar in Zijn opstanding is Hij de Christus, het Verzoendeksel. De mens Jezus op aarde is in Zijn opstanding Christus, de Geest.

Getalswaarden

De getalswaarde van het Voorhangsel is 700 Dit is gelijk aan de getalswaarde van het Verzoendeksel 700

Het Voorhangsel en het Verzoendeksel zijn samen 1400. Ze zijn samen 14(00) en gelijk aan 4.6.4 = 14, dat is Dawied = David. David betekent: de Geliefde. De Zoon van David is tevens Gods geliefde Zoon, in Dewelke Hij al Zijn welbehagen heeft. Hoort en gelooft Hem! (Mattheüs 17:5)

Op één en hetzelfde moment

Uit de gebeurtenis met het Voorhangsel en het Verzoendeksel blijkt ook duidelijk dat dood en opstanding op één en hetzelfde moment plaatsvinden. Toen het Voorhangsel scheurde (de HEERE Jezus stierf) had men onmiddellijk zicht op het Verzoendeksel (de opgestane en verheerlijkte Christus).

Het Paaslam (de HEERE Jezus) werd geslacht, maar het bloed van het Paaslam werd onmiddellijk overgebracht op de posten van de deur, waardoor er op hetzelfde moment een levende deur (Christus) was.

Ook wij

Ook onze wedergeboorte vindt op één en hetzelfde moment plaats wanneer wij in geloof de weg van dood en opstanding in de HEERE Jezus Christus aanvaarden. Wij aanvaarden de dood van onze oude mens in de dood van de HEERE Jezus, maar worden op hetzelfde moment door Hem levend gemaakt, voor eeuwig met Hem.

Een uitgebreidere uitleg is hier te vinden:


Lees meer in de PDF

Het gescheurde Voorhangsel

 

 

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.